جلسه بررسی تدوین اسناداستانی مدیریت بحران استانداری کرمان در محل اتاق جلسات مدیرکل دفتربرنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری باحضور اعضا شرکت کننده در این جلسه برگزارگردید