«هفته پژوهش مبارک»
یکی ازمهمترین منابع راهبردی درعصرفراصنعتی، دانش است که ماحصل پژوهش می باشد.بنابراین برنامه ریزی و سرمایه گذاری درامرتحقیق به عنوان یکی ازعوامل تقویت کننده ذخایراستراتژیک می تواند هرکشوری رادر عرصه رقابت جهانی، رفاه اقتصادی،رفاه ملی و ارتقاء توان رقابت بین المللی در توسعه دانش بنیان یا دانایی محور بطورموثریاری نماید. نگاه اجمالی به درصد درآمد ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته که دربخش تحقیقات سرمایه گذاری می نمایند ونتایج حاصل ازآن که مولدثروت و درآمدنیز می گردد و همچنین مقایسه آن با سایرکشورها نمودی ازاهمیت به پژوهش، ساماندهی و توسعه این مقوله طی سالهای اخیربوده است. بررسی سیرتکاملی تحقیقات درجوامع پیشرو نشان می دهدکه عوامل مختلفی در ساماندهی و توسعه فعالیت های تحقیقاتی آنها دخیل بوده است. برخی ازاین عوامل عبارتند ازسیاست ها و خط و مشی های مناسب،برنامه ریزی صحیح، مدیریت هدفمند سرمایه انسانی، اصلاح ساختارها، افزایش منابع اطلاعاتی، اطلاع  رسانی بهنگام و اتخاذتدابیری در راستای سهیم شدن بخش غیردولتی دراین حوزه هستند که توسط سیاستمداران و حاکمان دردستورکارخودقرار گرفته است. بدینوسیله هفته پژوهش را به کلیه پژوهشگران پویا و محققان عرصه علم و دانش تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
                                                                                                                   محمدرضاشریفی
                                                                                              مدیرکل دفتربرنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری