دوره آموزش حضوری تشریفات ویژه مدیران و فرمانداران و کارکنان خدماتی و رانندگان باحضور استاد بیدارمغز در سال شهید مرتضوی استانداری کرمان
زمان 27 و28 مهرماه