با انتصاب آقای شریفی مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری  آقای محمد سجادنظری بعنوان معاون آموزشی وپژوهش این دفتر انتخاب شد به همین مناسبت جلسه معارفه در تاریخ 13مرداد ماه در دفتر مدیرکل دفتر باموضوع معارفه ایشان برگزارشد.
در این جلسه شریفی مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری با تبریک انتخاب نظری  و تعریف شایستگی ایشان تاکید کردند و در پایان آقای  نظری معاون جدید آموزش و ژیوهش  نیزضمن تشکرو قدر دانی از آقای شریفی مدیرکل بخاطر اعتمادایشان،  بر اراده و عزم همه جانبه خود و کارشناسان این معاونت در راستای تعالی آموزش تاکید نمودند.