محمدرضا شریفی مدیرکل دفتربرنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری  بعنوان دبیرو مسئول هماهنگی ستاد استانی مبارزه یا بیماری کرونا از سوی بصیری معاون سیاسی استاندار منصوب گردید.
محل استقرار دبیرخانه ستاداستانی مقابله با بیماری کرونا ویروس دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری و اقع درخیابان مولوی نبش کوچه11 می باشد.