باحضور مدیرکل و ههمکاران زن دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری برگزارشد
جلسه به مناسبت میلاد دخت نبی اکرم و گرامیداشت روز زن و بزرگداشت روز مادر در دفتر مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی وتحول اداری استانداری با حضورشریفی مدیرکل و هماران خانم برگزارشد
در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همکاران خانم که در مقام  مادرنیزهستند تقدیر و تشکر بعمل آمد و در پایان نیز با ارائه تقدیرنامه از آنها قدر دانی شد.