باحضور محمدرضا شریفی مدیرکل برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری استانداری و مصطفی رحمتی مدیر مدیریت فن آوری اطلاعات و شبکه دولت و مصطفی مغفوری معاون مدیریت عملکرد،بازرسی و امورحقوقی آخرین دوره آموزشی شرح وظایف وزارت کشور1و2 درفرمانداری ها و بخشداری های تابعه در فرمانداری شهربابک صورت گرفت.