پیرو نامه مرکز آموزش راهبردی وزارت کشور دوره آموزشی ویدئو کنفرانس  فرمانداران جدید الانتصاب در استانداری کرمان برگزارشد.
در این دوره آموزشی که قرار بود 5 و 6 بهمن ماه در سالن جلسات معاونت توسعه منابع انسانی استانداری توسط 8 فرماندار جدید انتصاب بوسیله ویدئو کنفرانس برگزارشد
در این دور آموزش فرمانداران از مباحث آموزشی در خصوص حوزه وظایف فرمانداری و قوانین مربوط به آن  آشنا شدند. این دوره از ساعت 8صبح لغایت 16برگزار گردید و
تاریخ6 بهمن ماه بدلیل سفر بعضی فرمانداران به تهران جلسه دوم لغو گردید.