درادامه سفرهای دورهای مدیران ستادی استانداری کرمان ،پنجشنبه این هفته در فرمانداری های شهربابک، کرمان،سیرجان وزرند برگزارشد و درشهرستان راور بااعلام دفتراستاندارلغو گردید گزارش حضور در فرمانداری ها  به این  شرح است:
  فرمانداری شهرستان شهربابک درروزپنجشنبه مورخ 98/08/02میزبان مدیران محترم دفاتر امورسیاسی وانتخابات-دفتر امورامنیتی و انتظامی
در فرمانداری کرمان دفتر اموراجتماعی وفرهنگی -امور اتباع و مهاجرین خارجی-پدافندغیرعامل
درفرمانداری سیرجان اموراداری و مالی - دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری و مدیریت فناوری اطلاعات

-و در نهایت در فرمانداری شهرستان راور دفتر استاندار توسط مدیرکل محترم دفتر لغوگردید.