ادامه سفرهای آموزشی مدیران ستادی استانداری پنجشنبه  مورخ 11مهرماه 98 در شهرستانهای راور، رابر،رفسنجان وشهربابک بود.
باتوجه به جدول به این شرح می باشد.
98/07/11 دفترامور سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری - دفترامور امنیتی و انتظامی فرمانداری  راور  و بخشداری های تابعه
دفتر حوزه استاندار-دفتر امور بانوان و خانواده - هسته گزینش فرمانداری  رابر  و بخشداری های تابعه
دفترامور شهری و شوراها - دفترامور روستایی و شوراها - دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک فرمانداری  رفسنجان  و بخشداری های تابعه
دفتر امور اقتصادی - دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری فرمانداری   شهربابک  و بخشداری های تابعه