درادامه سفرهای دورهای مدیران ستادی استانداری کرمان ،پنجشنبه این هفته در فرمانداری های بم، ریگان،کهنوج و کوهبنان برگزارشد که گزارش حضور آن به این  شرح است:
  فرمانداری شهرستان بم  درروزپنجشنبه مورخ 1398/06/28میزبان مدیران محترم  دفتر امورسیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری و دفتر امورامنیتی و انتظامی بود
خانم عابدی از همکاران کارشناس دفتر امورشهری و شوراها و آقای علیمرادی معاون مدیرکل امورروستایی و زیوری مدیرکل دفترفنی ،امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک در فرمانداری شهرستان ریگان
در فرمانداری کهنوج آقای افزون معاون مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و پیمان سلاجقه مدیرکل پدافندغیرعامل و اثنی عشری کارشناس دفتر اتباع  حضور بعمل آوردند.
-و در نهایت در فرمانداری شهرستان کوهبنان آقای شهابی  کارشناس درفتر حوزه استاندار،خانم دکتر حسینی مدیرکل دفتر بانوان وخانواده حضور بعمل آوردند.