درادامه سفرهای دورهای آموزشی مدیران ستادی استانداری کرمان ،پنجشنبه مورخ 7شهریورماه در فرمانداری نرماشیر باحضور مدیران ستادی دفترعملکرد،بازرسی و امورحقوقی و ادارکل حراست  ودر بافت دفاترحوزه استاندار، و هسته گزینش
ودر مورخ14شهریورماه  در فرمانداری شهربابک با حضور مدیران دفاتر حوزه استاندار، اموربانوان و خانواده و هسته گزینش  و فرمانداری زرند باحضورمدیران دفتراموراجتماعی و فرهنگی ، اداره کل پدافند و دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی
درفرمانداری راور دفاتر مدیریت عملکرد،بازرسی و ادارکل حراست و درسیرجان  دفاتر امورشهری و شوراها و امور روستایی و شوراها و فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک  و در فرمانداری کرمان دفاتر امورسیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری و امور امنیتی و انتظامی و در فرمانداری بردسیر دفاتر امور اقتصادی و جذب و حمایت از سرمایه گزاری و مدیریت بحران مباحث آموزشی در خصوص وظایف محوله هر دستگاه آموزش داده شد.