درادامه سفرهای دورهای مدیران ستادی استانداری کرمان ،پنجشنبه این هفته قرعه بنام فرمانداری های شهرستان کهنوج، قلعه گنج،فاریاب،منوجان ورودبارجنوب افتادکه خلاصه گزارش آن به این  شرح است:
  فرمانداری شهرستان کهنوج درروزپنجشنبه مورخ 1398/05/24میزبان دو  مدرس و معاون و کارشناسان حوزه سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری و اداره کل امنیتی و انتظامی  ستادی از استانداری کرمان بود؛ آقایان موسی علی معاون مدیرکل امنیتی  و محمدی بازرگان کارشناس دفترسیاسی و انتخابات بودند؛
اقایان اشک مدیرکل بازرسی و مغفوری معاون اداره کل حراست در فرمانداری شهرستان قلعه گنج به مباحث حوزه پیرامون خود پرداختند.
درادامه این سفرهای آموزشی  درفرمانداری شهرستان فاریاب آقای علی مرادی معاون امورروستایی و شوراها ومبشرمعاون دفتر فنی و خانم عابدی معاون امورشهری به بیان تدریس خوددر حوزه مباحث تخصصی پرداختند.
در فرمانداری منوجان آقای سعیدی مدیریت بحران و آقای کریمی معاون  اموراقتصادی ومعاون جذب و حمایت ازسرمایگزاری تدریس داشتند
-و در نهایت در فرمانداری شهرستان های  رودبارجنوب  نیز آقای شهابی کارش ناس حوزه استاندار و خانم بهرآسمانی و خانم شاهی معاون دفتر بانوان و خانواده درخصوص مباحث شرح وظایف مجموعه خود تدریس نمودند.