ادامه دوره های شرح وظایف 1و2فرمانداری های استان در پنجش پنجشنبه مورخ 10/05/98 درادامه روش جدیدخود مدیران معین شده در فرمانداری های مشخص برنامه ریزی گردید که به این شرح است:
  فرمانداری سیرجان درروزپنجشنبه مورخ 1398/05/10میزبان سه مدرس و مدیرکل  و مدیرمحترم ستادی از استانداری کرمان دربخش های مختلف بود؛
اقایان شهابی نژاد(کارشناس حوزه استاندار)-آقای بهشتی فر(مدیرهسته گزینش)سرکارخانم حسینی- که در این جلسه مدرسین محترم به بیان مطالب آموزشی درخصوص شرح وظایف حوزه استاندار-گزینش و مشاوربانوان و خانواده صورت دادند.
درادامه این سفرهای آموزشی  بترتیب حضور آقای افزون معاون مدیرکل دفتر اجتماعی-آقای سلاجقه مدیرکل پدافندو آقای اثنی عشری معاون مدیرکل اداره اتباع و امورمهاجرین خارجی استانداری  در فرمانداری شهرستان شهربابک   
و در فرمانداری زرند سه مدیر کل  بترتیب حضور آقای محمدی(کارشناس) وآقای موسی علی معاون  سرپرست دفتر امنیتی انتظامی شرکت کردندو به بیان مباحث شرح وظایف دفترسیاسی و امنتیتی انتظامی برای  همکاران آن فرمانداری آموزش دادند.
-فرمانداری کوهبنان نیز میزبان دو مدیرکل بود، آقای اشک مدیرکل مدیریت عملکرد، وبازرسی و امورحقوقی و  آقایان مغفوری (معاون مدیرکل حراست)و محتشم(کارشناس) ازطرف مدیرکل حراست استانداری
و درپایان در فرمانداری راور آقای سعیدی مدیرکل بحران و آقای سنجری و کریمی مدیریت دفتراقتصادی و آقای خسروی سپرست دفتر جذب و حمایت ازسرمایه گزاری