آغاز دوره های شرح وظایف 1و2فرمانداری های استان دردورجدیدخود در مردادماه با تغییراتی در برنامه ریزی حضور مدیران در کلاسها روبروبود دراین روش بوسیله مدیران ستاد دربرنامه فرمانداری های منتخب برنامه ریزی شده است و طبق سنوات قبل یعنی مدیران هرحوزه در فرمانداری عمل نمی شود پنجشنبه 03 مرداد ماه 98 پنجمین هفته واولین هفته از مردادماه سفرهای مدیران وشرکت دردوره آموزشی کارکنان دستگاه های وزات کشوردرفرمانداری های استان باحضورکارکنان فرمانداری های استان
فرمانداری شهرستان کرمان بود
  درروزپنجشنبه مورخ 1398/05/03میزبان سه مدرس و مدیرکل محترم ستادی از استانداری کرمان مجموع مدیران حوزه منابع انسانی
  دربخش های مختلف بود؛ آقای شریفی مدیرکل دفتربرنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری-آقای نویدی مدیرکل امورمالی واداری استانداری و آقای مهندس رحمتی مدیرفناوری و آی تی استانداری- که در این جلسه مدرسین به بیان مطالب آموزشی درخصوص شرح وظایف حوزه خود نمودند
درادامه این حضور بترتیب حضور آقای اشک مدیرکل دفتر عملکرد،بازرسی و امورحقوقی وآقای مغفوری معاون مدیرکل حراست در فرمانداری شهرستان فهرج  صورت گرفت
و در فرمانداری نرماشیر دو مدیر حوزه سیاسی از جمله  بترتیب حضور آقای محمدی(کارشناس) وآقای موسی علی معاون  سرپرست دفتر امنیتی انتظامی شرکت کردندو به بیان مباحث شرح وظایف دفترخودرابه همکاران ستادی آموزش دادند.
و همینطور در فرمانداری شهرستان  رفسنجان مدیران حوزه اقتصادی حضوریافتند ازجمله: بترتیب حضور آقای اسکندری مدیرکل دفترجذب و سرمایه گذاری و آقای خسروی معاون مدیرکل دفتر اموراقتصادی استانداری برگزارشد.و مدیرو مدرس سوم آقای سعیدی مدیرکل بحران استانداری کرمان بود
در شهرستان بردسیر  نیز مدیران دفاترامورشهری و شوراها ودفتر فنی،امورعمرانی و حمل و نقل و ترافیک دوره مربوطه برگزارگردید