پنجشنبه 27تیرماه 98چهارمین هفته سفرهای مدیران وشرکت دردوره آموزشی کارکنان دستگاه های وزات کشوردرفرمانداری های استان باحضورکارکنان فرمانداری های استان
فرمانداری شهرستان رودبارجنوب  درروزپنجشنبه مورخ 1398/04/27میزبان سه مدرس و مدیرکل محترم ستادی از استانداری کرمان مجموع مدیران حوزه منابع انسانی  دربخش های مختلف بود؛ آقای شریفی مدیرکل دفتربرنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری-آقای نویدی مدیرکل امورمالی واداری استانداری و آقای مهندس رحمتی مدیرفناوری و آی تی استانداری- که در این جلسه مدرسین به بیان مطالب آموزشی درخصوص شرح وظایف حوزه خود نمودند
درادامه این حضور بترتیب حضور مدیران حوزه استاندار در فرمانداری شهرستان فاریاب  با حضور اشک مدیرکل بازرسی و علیزاده رئیس دفترمدیرکل بازرسی و کارشناس اداره کل حراست  و آقای شهابی کارشناس  حوزه استاندارو خانم بهرآسمانی معاون مشاور بانوان و خانواده استاندار و آقای بهشتی فرمدیرهسته گزینش
و در فرمانداری منوجان مدیران حوزه سیاسی از جمله  بترتیب حضور آقای محمدی(کارشناس) ، آقای موسی علی معاون دفتر امنیتی انتظامی،آقای اثنی عشری معاون مدیرکل اداره اتباع خارجی ،آقای افزون معاون مدیرکل اجتماعی و آقای سلاجقه مدیرکل پدافندعامل استانداری
و همینطور در فرمانداری شهرستان  انار مدیران حوزه اقتصادی حضوریافتند ازجمله: بترتیب حضور آقای اسکندری مدیرکل دفترجذب و سرمایه گذاری و آقای خسروی معاون مدیرکل دفتر اموراقتصادی استانداری برگزارشد.درپایان سنجری مدیرکل دفتر اموراقتصادی نیزبه پاسخگویی به سوالات همکاران در امور اقتصادی نمود.
در شهرستان رابر نیز مدیران حوزه عمرانی حضوریافتند از جمله بترتیب حضور و برگزاری کلاس آقای علیمرادی معاون دفتر امورشهری و شوراها و آقای ایرانمنش مدیرکل دفتر امورروستایی و شوراها و آقای سعیدی مدیرکل بحران و آقای زیوری مدیرکل فنی و ترافیک  برگزارگردید.