هفته سوم دوره آموزشی کارکنان دستگاه های وزات کشوردرفرمانداری های استان  نیز به کارخود ادامه داد-جناب آقای شریفی ، مدیرکل محترم دفتربرنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری استانداری در مورخ 1398/04/20 ، درفرمانداری شهرستان جیرفت و عنبرآباد بودند.
فرمانداری شهرستان جیرفت و فرمانداری عنبرآباد درروزپنجشنبه مورخ 1398/04/20میزبان سه مدرس و مدیرکل محترم ستادی از استانداری کرمان مجموع حوزه منابع انسانی  دربخش های مختلف بود؛ آقای نویدی مدیرکل امورمالی واداری استانداری و آقای مهندس رحمتی مدیرفناوری و آی تی استانداری-آقای شریفی مدیرکل دفتربرنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری که در این جلسه مدرسین به بیان مطالب آموزشی درخصوص شرح وظایف حوزه خود نمودند
درادامه این حضور بترتیب حضور مدیران حوزه استاندار در فرمانداری شهرستان بم با حضور اشک مدیرکل بازرسی و میرصادقی مدیرکل حراست  و آقای شهابی  دفتر مدیرکل حوزه استاندارو خانم حسینی مشاور بانوان و خانواده استاندار و آقای بهشتی فرمدیرهسته گزینش
و در فرمانداری ریگان مدیران حوزه سیاسی از جمله  بترتیب حضور آقای محمدی-آقای عبداللهی (کارشناسان) ، آقای موسی علی امنیتی انتظامی،آقای اثنی عشری معاون مدیرکل اداره اتباع خارجی ،آقای افزون معاون مدیرکل اجتماعی و آقای سلاجقه مدیرکل پدافندعامل استانداری
و همینطور در فرمانداری شهرستان  بافت مدیران حوزه اقتصادی حضوریافتند ازجمله: بترتیب حضور آقای اسکندری مدیرکل دفترجذب و سرمایه گذاری و آقای سنجری و آقای کریمی مدیرکل دفتر اموراقتصادی استانداری برگزارشد
در شهرستان ارزوئیه نیز مدیران حوزه عمرانی حضوریافتند از جمله بترتیب حضور و برگزاری کلاس خانم عابدی معاون دفتر امورشهری و شوراها و آقای ایرانمنش مدیرکل دفتر امورروستایی و شوراها و آقای سعیدی مدیرکل بحران و آقای مبشرمعاون مدیرکل فنی و ترافیک  برگزارگردید.