شروع دوره آموزشی کارکنان دستگاه های وزات کشوردرفرمانداری های استان -آغازمدرسی جناب آقای شریفی ، مدیرکل محترم دفتربرنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری استانداری در مورخ 1398/04/06 ، فرمانداری بردسیر
دراین دوره که از سلسله دوره های برگزارشده هرپنجشنبه ستاد می باشد به ابتکارمدیرکل برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری در فرمانداری های سراسراستان نیز بصورت دوره ای و آخرهفته هرمدیرکل دریک فرمانداری می باشد.
فرمانداری بردسیر درروزپنجشنبه مورخ 1398/04/06میزبان سه مدرس و مدیرکل از استانداری و دربخش های مختلف بود؛ آقای مهندس رحمتی مدیرفناوری و آی تی استانداری-آقای شریفی مدیرکل دفتربرنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری و آقای نویدی مدیرکل امورمالی واداری استانداری کرمان در این جلسه مدرسین به بیان مطالب آموزشی درخصوص شرح وظایف حوزه خود نمودند.