مورخ دوم تیرماه هزارسیصدو نودهشت آموزش رابطین فرمانداری های استان دردفتر دکتردهقان معاونت توسعه منابع انسانی استانداری کرمان برگزارشد