برگزاری دوره آسیب شناسی مسائل سازمانی باتاکیدبرمدیریت سرمایه انسانی در سالن پیامبراعظم (ص) برگزارگردیددراین دوره که باحضور آقای علی اوسط هاشمی استانداراسبق سیستان و بلوچستان و مشاورمحترم وزیرکشاورزی و دکتربصیری معاون سیاسی و امنیتی استانداری  مدیران وفرمانداران سراسراستان برگزارگردید.