برگزاری  دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت در استانداری کرمان