دوره آموزشی امربه معروف و نهی از منکر درماه مبارک رمضان در سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان برگزارگردید.این دوره آموزشی توسط همکاری مشترک دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری استانداری کرمان و بهمراه شورای امربه معروف استانداری کرمان و ستاداستانی امربه معروف و نهی از منکراستان کرمان برگزارگردید. در این جلسه شرکت کنندگان به مباحث مهم امربه معروف و نهی از منکرآشناشدند.