نشست صمیمی با حضورمیرصادقی مدیرکل حراست فعلی ومعاون آموزش وپژوهش دفتربرنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری استانداری کرمان دردفتر مدیرکل دفتربرنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری استانداری برگزارگردید.دراین نشست صمیمی شریفی مدیرکل دفتربرنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری ضمن قدردانی از زحمات چندوقته اخیرآقای میرصادقی درپست معاونت آموزش وپژوهش دفتربرنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری سمت مدیرکل حراست استانداری را به ایشان تبریک گفتند و ایشان را لایق این پست مهم در استانداری کرمان دانستند.دراین نشست سایر همکاران نیز از جناب آقای میرصادقی ضمن تقدیر و تشکراز زحمات به وی سمت جدیدمدیرکل حراست استانداری را تبریک گفتنددر پایان میرصادقی مدیرکل حراست استانداری از برگزاری نشست صمیمی ابراز خورسندی نمود ودرادامه به بیان تبیین راهکارها و سیاست های خود در پست جدید اعلام نمود ازجمله اینکه حراست را به دیدمرکزبهداشتی و درمانی می بیندبه منظوراینکه فردی در دستگاه استانداری دچارخطا شود بدید آلوده شدن وبانگاه پاک شدن و هشدار دادن با وی برخورد می شود.درپایان لوح تقدیرازطرف مدیرکل دفتربرنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری به ایشان تقدیم گردید