ششمین جلسه کمیته اصلاح ساختار، فرآیندها و فناوری های مدیریتی مورخ 97/10/6