برگزاری ادامه سلسله جلسات دوره های آموزشی تخصصی درون سازمانی دستگاه های تابعه وزارت کشور1و2 مورخ ششم دی ماه 97 در سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان
شروع جلسه با قرائت کلام الله مجید و خوش آمدگویی میرصادقی معاون آموزش و پژوهش  دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری کرمان
شروع کلاس اول درساعت 7.30صبح پنج شنبه ، درسالن شهید مرتضوی استانداری کرمان باحضور همکاران حوزه های های سازمانی  و توسط مدرس جلسه آقای کریمی کارشناس دفتر امورهماهنگی اقتصادی استانداری برگزارشد و دراین کلاس به بیان مباحث آشنایی با واحد مربوطه ایشان توضیحات لازم داده شداز جمله آشنایی با امور جذب وسرمایه گزاری و وظایف و آشنایی با واحد حمایت ازسرمایه گزاری  و  سایر دستگاه های زیر مجموعه انجام شد.
خلاصه مباحث:  توضیح ایشان نسبت بکار تخصصی دفترهماهنگی اقتصادی در سرمایه گزاری برنامه ریزی و نظارت برعملکرد شرکت های سرمایه گزار و درکل اشخاص می باشدو آنانکه که درخصوص سرمایه گزاری
شرکت کنندگان درجلسه:حوزه منابع انسانی وپایان جلسه درساعت 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شروع کلاس دوم در ساعت 9.30صبح پنج شنبه ، سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان وبا قرائت کلام الله مجید و خوش آمدگویی میرصادقی معاون آموزش و پژوهش  دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری کرمان
توسط مدرس جلسه آقای کریمی کارشناس دفتر امورهماهنگی اقتصادی استانداری برگزارشد و دراین کلاس به بیان مباحث آشنایی با واحد مربوطه ایشان توضیحات لازم داده شداز جمله آشنایی با امور جذب وسرمایه گزاری و وظایف و آشنایی با واحد حمایت ازسرمایه گزاری  و  سایر دستگاه های زیر مجموعه انجام شد.
خلاصه مباحث کلاس: درخصوص ساختار مالی و بودجه و همینطور در بحث امورات تکلیفی کارگزینی و خدمات رفاهی وبیمه تکمیلی  وجایگاه نقلیه شرح داده شد
شرکت کنندگان درجلسه:حوزه عمرانی و خاتمه جلسه درساعت 11.30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شروع کلاس سوم در ساعت 11.45 ظهر پنج شنبه ، سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان وبا قرائت کلام الله مجید و خوش آمدگویی وتوضیحات کوتاه از گزارش عملکرد تاکنون این جلسات توسط میرصادقی معاون آموزش و پژوهش  دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری کرمان
مدرس این جلسه آقای نویدی مدیرکل امور اداری و مالی برگزارشد و دراین کلاس به بیان مباحث آشنایی با واحد مربوطه ایشان توضیحات لازم داده شداز جمله آشنایی با امور مالی و وظایف و آشنایی باواحد اداری و کارگزینی و  سایر دستگاه های زیر مجموعه خوداز جمله رفاه ،پشتیبانی و تدارکات
خلاصه مباحث کلاس: معرفی و شرح وظایف واحد دفتر هماهنگی و امور اقتصادی و نحوه عملکرد این دفتر باتوجه به وظایف برعهده آن ایرادنمود
شرکت کنندگان درجلسه:حوزه سیاسی و خاتمه جلسه درساعت 13.15