برگزاری ادامه سلسله جلسات دوره های آموزشی تخصصی درون سازمانی دستگاه های تابعه وزارت کشور1و2 مورخ بیست و نهم آذرماه97 در سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان
شروع جلسه با قرائت کلام الله مجید و خوش آمدگویی میرصادقی معاون آموزش و پژوهش  دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری کرمان
شروع کلاس اول درساعت 7.30صبح پنج شنبه ، درسالن شهید مرتضوی استانداری کرمان باحضور همکاران حوزه های های سازمانی  و توسط مدرس جلسه آقای کریمی کارشناس دفتر امورهماهنگی اقتصادی استانداری برگزارشد و دراین کلاس به بیان مباحث آشنایی با واحد مربوطه ایشان توضیحات لازم داده شداز جمله آشنایی با امور جذب وسرمایه گزاری و وظایف و آشنایی با واحد حمایت ازسرمایه گزاری  و  سایر دستگاه های زیر مجموعه انجام شد.
خلاصه مباحث:  کار تخصصی دفترجذب وحمایت ازسرمایه گزاری برنامه ریزی و نظارت برعملکرد شرکت های سرمایه گزار و درکل اشخاص می باشدو آنانکه که درخصوص سرمایه گزاری
شرکت کنندگان درجلسه:حوزه منابع انسانی وپایان جلسه درساعت 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شروع کلاس دوم در ساعت 9.30صبح پنج شنبه ، سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان وبا قرائت کلام الله مجید و خوش آمدگویی میرصادقی معاون آموزش و پژوهش  دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری کرمان
مدرس این جلسه آقای نویدی مدیرکل امور اداری و مالی برگزارشد و دراین کلاس به بیان مباحث آشنایی با واحد مربوطه ایشان توضیحات لازم داده شداز جمله آشنایی با امور مالی و وظایف و آشنایی باواحد اداری و کارگزینی و  سایر دستگاه های زیر مجموعه خوداز جمله رفاه ،پشتیبانی و تدارکات
خلاصه مباحث کلاس: درخصوص ساختار مالی و بودجه و همینطور در بحث امورات تکلیفی کارگزینی و خدمات رفاهی وبیمه تکمیلی  وجایگاه نقلیه شرح داده شد
شرکت کنندگان درجلسه:حوزه عمرانی و خاتمه جلسه درساعت 11.30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شروع کلاس سوم در ساعت 11.45 ظهر پنج شنبه ، سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان وبا قرائت کلام الله مجید و خوش آمدگویی وتوضیحات کوتاه از گزارش عملکرد تاکنون این جلسات توسط میرصادقی معاون آموزش و پژوهش  دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری کرمان
توسط سنجری مدیرکل دفترهماهنگی و امور اقتصادی استانداری
خلاصه مباحث کلاس: معرفی و شرح وظایف واحد دفتر هماهنگی و امور اقتصادی و نحوه عملکرد این دفتر باتوجه به وظایف برعهده آن ایرادنمود
شرکت کنندگان درجلسه:حوزه سیاسی و خاتمه جلسه درساعت 13.15