مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر درهفته پژوهش و فناوری استانی سال1397