برگزاری ادامه سلسله جلسات دوره های آموزشی تخصصی درون سازمانی دستگاه های تابعه وزارت کشور1و2 مورخ بیست و دوم آذرماه97 در سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان
شروع جلسه با قرائت کلام الله مجید و خوش آمدگویی میرصادقی معاون آموزش و پژوهش  دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری کرمان
شروع کلاس اول درساعت 7.30صبح پنج شنبه ، درسالن شهید مرتضوی استانداری کرمان باحضور همکاران واحدمالی اداریبرنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری ودفتر جذب وحمایت از سرمایه گزاری ودفتر هماهنگی وفناوری اطلاعت و شبکه دولت توسط استاد جلسه آقای نویدی مدیرکل امور اداری و مالی برگزارشد و دراین کلاس به بیان مباحث آشنایی با واحد مربوطه ایشان توضیحات لازم داده شداز جمله آشنایی با امور مالی و وظایف و آشنایی باواحد اداری و کارگزینی و  سایر دستگاه های زیر مجموعه خوداز جمله رفاه ،پشتیبانی و تدارکات
خلاصه مباحث کلاس: درخصوص ساختار مالی و بودجه و همینطور در بحث امورات تکلیفی کارگزینی و خدمات رفاهی وبیمه تکمیلی  وجایگاه نقلیه شرح داده شد
شرکت کنندگان درجلسه:حوزه منابع انسانی وپایان جلسه درساعت 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شروع کلاس دوم در ساعت 9.30صبح پنج شنبه ، سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان وبا قرائت کلام الله مجید و خوش آمدگویی میرصادقی معاون آموزش و پژوهش  دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری کرمان
توسط سنجری مدیرکل دفترهماهنگی و امور اقتصادی استانداری همراه با همکاران شاغل در واحد های اداره کل حراست،حوزه معاونت هماهنگی و امورعمرانی و اداره کل مدیریت بحران، امورشهری وامورروستایی و دفتر فنی امور عمرانی و ترافیک
خلاصه مباحث کلاس: معرفی و شرح وظایف  واحداقتصادی استانداری وشاخص های اقتصادی و نظارت های استانی و معرفی عملکرد آن دستگاه
شرکت کنندگان درجلسه:حوزه عمرانی و خاتمه جلسه درساعت 11.30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شروع کلاس دوم در ساعت 11.45 ظهر پنج شنبه ، سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان وبا قرائت کلام الله مجید و خوش آمدگویی میرصادقی معاون آموزش و پژوهش  دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری کرمان
توسط سنجری مدیرکل دفترهماهنگی و امور اقتصادی استانداری همراه با همکاران شاغل در واحد های حوزه معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی ،دفتر امورسیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری ،دفتر امورامنیتی و انتظامی ،اداره کل پدافندغیرعامل، دفتر استاندار،روابط عمومی،دفتر امور اجتماعی،دفتر امور بانوان،هسته گزینش،دفتر عملکردبازرسی و امورحقوقی،دفتر اتباع ومهاجرین خارجی
خلاصه مباحث کلاس: معرفی و شرح وظایف واحد جذب و حمایت از سرمایه گزاری  ومعرفی عملکرد آن دستگاه
شرکت کنندگان درجلسه:حوزه سیاسی و خاتمه جلسه درساعت 13.1