جلسه توجیهی ارزیابان کمیته های چهارگانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها مورخ14آذرماه97 استانداری کرمان سالن جلسات معاونت توسه منابع انسانی برگزارشد