برگزاری ادامه سلسله جلسات دوره های آموزشی تخصصی درون سازمانی دستگاه های تابعه وزارت کشور1و2 مورخ 1397/9/15 درسالن شهید مرتضوی استانداری کرمان