ادامه سلسله جلسات دوره های آموزشی تخصصی درون سازمانی دستگاه های تابعه وزارت کشوردر سالن شهید مرتضوی استانداری در مورخ 26مهرماه 1397 به همت دفتربرنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری استانداری کلاس های تخصصی برگزار گردید