برگزاری ادامه سلسله جلسات دوره های آموزشی تخصصی درون سازمانی درسالن شهید مرتضوی استانداری در مورخ 19مهرماه 1397 توسط دفتربرنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری استانداری طی دستور برگزاری این کلاس های تخصصی برگزار گردید