برگزاری سه دوره آموزشی تخصصی توسط واحد سازمانی برنامه ریزی شده صورت گرفت این دوره ها توسط مدیرکل یا معاونین آن مجموعه برای سایرهمکاران ستادی تدریس می گرددتاکارکنان بدین شکل با موضاعات تخصصی استانداری بیشتر آشنا شوند.