برگزاری جلسه کمیته اصلاح ساختار،فرآیندها و فناوری های مدیریتی دراستانداری کرمان  توسط دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری و دفتر مدیریت بازرسی استانداری برگزارشد