با حضور شریفی مدیرکل دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری و اشک مدیرکل بازرسی استانداری  و رحمتی مدیردفتر فناوری اطلاعات و نویدی مدیرکل امور اداری و مالی جلسه کمیته اصلاح ساختار،فرآیندها و فناوری های مدیریتی دراستانداری کرمان برگزار شد دراین جلسه با حضور سایر اعضا از جمله آقای احمد کمالی معاون دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری و جهان آبادی کارشناس آموزش در خصوص اصلاح ساختار و فرآیندها و فناوری های مدیریتی تبادل نظر گردید