جلسه ای باحضور سرکارخانم زارع مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه وزارت کشورو جمعی از همکاران دفتربرنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری استانداری برگزارگردید
دراین جلسه شریفی مدیرکل دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری استانداری ضمن خوش آمدگویی و معرفی یکایک همکاران به گزارشی از عملکرد دفتر پرداخت و درادامه جهان آبادی کارشناس آموزش و مسئول سامانه جام و خانم شجاعی کارشناس بودجه وآموزش و مسئول سامانه داشبردگزارش کوتاهی از عملکرد خود ارائه دادنددرپایان خانم زارع پور ضمن خورسندی از حضور درجمع کارکنان این دفتر به بیان اهمییت برنامه ریزی وتلاش بیشتر در بودجه پرداخت وضمن سوابق گذشته اعلام آمادگی خودرادر همکاری و رفع مشکلات بودجه ای مربوطه ابراز داشت.