مدیرکل بازرسی و امورحقوثی استانداری کرمان از دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری بازدید کرددراین بازدید شریفی مدیرکل دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری جهت آشنایی بیشتر تیم بازرسی استانداری توضیح داد و با توضیح همکاران دفتردرخصوص وظایف و عملکردخودمراحل آشنایی را تکمیل نمودنددرپایان از واحدهای دفتر نیز بازدید بعمل آمد