توسط شریفی مدیرکل دفتربرنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری آقای  میرصادقی بعنوان معاون آموزشی دفتربرنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری استانداری معرفی گردیددراین جلسه پس از معرفی یکایک همکاران توسط مدیرکل به معاون جدید آموزش خودآقای میرصادقی به درخصوص اهمییت آموزش وهمینطور ضرورت آن در استانداری اشاره کردو از انتخاب در این سمت ابراز خورسندی نمود درادامه کمالی معاون بودجه و تحول اداری این دفتر نیز ضمن خوش آمدگویی به معاون جدید برتلاش وکوشش درراستای اهداف دفتر تاکید کرد.