جلسه معرفی خدمات الکترونیک و میزخدمت در دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری  با حضور نماینده شرکت تولیدکننده و میرصادقی معاون آموزشی و کمالی معاون آموزشی دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری و خانم رفیع پورمدیرکل دفتر اسنادونظری رئیس گروه تحول وهمکاران درفن آوری اطلاعات استانداری کرمان برگزارگردیددراین جلسه همکاران به نقطه نظرات خودپرداختند و سپس نماینده شرکت نیز به معرفی این سیستم پرداخت.