باحضور مدیرکل دفترسیاسی استانداری و مدیرکل و معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری ومدیرکل بازرسی و مدیرکل حراست ومدیرکل امور مالی و اداری وسرپرست فن آوری اطلاعت وشبکه دولت وسایراعضاء چهارمین جلسه کارگروه دولت استانداری برگزارگردید.