جلسه مورخ 97/05/01هم اندیشی  باحضور شریفی مدیرکل و معاون وهمکاران دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری در محل دفتربرگزارگردید دراین جلسه همکاران به ارائه نقطه نظرات و دیدگاه های خودپرداختند..