باحضورکارکنان ستاداستانداری،معاونت امورعمرانی وفرمانداری و بخشداری های تابعه کرمان -چهارمین نشست گفتمان دینی باموضوع تحکیم بنیان خانواده(دوره آموزشی خانواده متعالی دراسلام)پنج شنبه ساعت 10صبح مورخ 1397/04/28 درمحل سالن شهیدمرتضوی استانداری کرمان