جلسه هم اندیشی با حضورشریفی مدیرکل دفتربرنامه ریزی،نوسازی وتحول اداری و دکترمرجانی استاد دوره ارتقاء مهارت های مشترک همکاران استانداری و اعضای گروه های شرکت کننده دردوره فوق درسالن شهیدمرتضوی استانداری برگزارگردید
-دراین جلسه پس ازتلاوت آیاتی چندازکلام الله مجیدتوسط قاری محترم ، شریفی مدیرکل دفتربرنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری ضمن خوش آمدگویی ازآقای دکترمرجانی وهمکاران شرکت کننده درجلسه ،ازحضوروفعالیت آنان وهمینطوراهمیت دادن به این دوره ها وآموزش مهم تاکییدکرد و ازهمه آنها خواست درخصوص برنامه های دوره ها ازجمله تحویل پروپزال و اینفوگرافیک احتمام ورزند.
-درادامه دکترمرجانی از اساتیددوره ارتقاء مهارت های مشترک کارکنان ضمن تشکراز همکاری شرکت کنندگان دراین دوره های آموزشی ،به موارد اهم دوره های فوق اشاره کرد.
درپایان باحضورجمعی ازهمکاران دفتربرنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری ازجمله شریفی مدیرکل،کمالی معاون تحول ،نظری رئیس گروه نوسازی وتحول اداری وخانم شجاعی کارشناس بهره وری و تحول اداری و همکاران دفتردردفتربرنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری به بیان دیدگاه ها و راهکارسازنده پرداختند. لازم بذکراست مقررشدهمکاران محترم شرکت کننده دردوره یادشده نسبت به انجام پروژه اینفوگرافیک اقدام نمایند.