باحضورشریفی مدیرکل دفتربرنامه ریزی،نوسازی وتحول اداری استانداری و سرگروه های شرکت کننده در دوره آموزش مهارت شغلی کارکنان استانداری درسالن پیامبراظم(ص)  برگزارگردید. وضمن تشریح برنامه ها و عملکرد آموزشی به خصوص درراستای دوره جاری توسط جناب آقای شریفی مدیرکل دفترنوسازی وتحول اداری سرگروه هادوره مهارت کارکنان به بیان نقطه نظرات وپیشنهادات خودنمودند ودرپایان مقررگردید طی جلسه ای با آقای دکترمرجانی استادتدریس دوره فوق به بیان پرسش وپاسخ بپردازند.