جلسه پرسش وپاسخ باحضورآقای محمدرضا شریفی مدیرکل دفتربرنامه ریزی ،نوسازی وتحول اداری استانداری وآقای مهندس غفاری نماینده شرکت سازنده وخانم مهندس صانعی رئیس گروه واحدفن آوری اطلاعات  درخصوص عملکرد اتوماسیون درمورخ97/03/27 برگزارگردیددراین جلسه ضمن تقدیروتشکر از عملکرد سرپرست وهمکاران معاونت فن آوری اطلاعات استانداری به اتفاق پرسنل دفتردرخصوص سوالات و برخی ازمشکلات پیش آمده دررونداتوماسیون از نماینده شرکت سازنده و خانم مهندس صانعی پرسش های خودرا مطرح و پاسخ دریافت نمودند و به سوالهایی  که نیاز به بررسی بود مقررگردید بعداز بررسی های لازم توسط دفتر فن آوری صورت بپذیرد.