درجلسه ای که صبح امروز مورخ97/2/17درمحل دفتربرنامه ریزی نوسازی وتحول اداری باحضورجناب آقای شریفی مدیرکل ومعاون آموزشی سرکارخانم رفیع پور و بقیه همکاران محترم برگزارگردیدپس ازبررسی وتحلیل امورمربوطه دردفتریادشده حکم جناب آقای کمالی بعنوان معاون برنامه ریزی نوسازی وتحول اداری که توسط آقای دکتر فدایی معاون محترم هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه به تائید وامضا رسیدبودتوسط جناب آقای شریفی ابلاغ گردید.ایشان پیش ازاین حکم  درسمت رئیس گروه بودجه فعالیت داشت