در هفته پژوهش و فناوری نمایشگاهی در محل دانشگاه شهید باهنر با حضور رئیس دانشگاه، نماینده استانداری، اساتید و کلیه پژوهشگران استان برپا گردید.