کلاسهای هفته چهارم گروه دوم دوره مهارتهای مشترک با حضور جناب آقای دکتر مرجانی در خصوص مهارت تیم و شبکه سازی برگزار گردید، که طی این دوره همکاران طبق گروههای 10 گانه تقسیم بندی و مهارت مذکور را با ارائه پاور پوینت (5 مسئله مهم استان کرمان و راهکارهای آن) اموزش دیدند.