کلاسهای هفته پنجم گروه اول با حضور دکتر اعظمی نژاد در دو دسته تئوری و عمل برگزار گردید.
کلاسهای تئوری توسعه مهارت و شایستگی های رهبری در محل سالن اجتماعات فنی و حرفه ای برگزار گردید.
کلاسهای عملی در قالب کار گروهی بازی پینت بال در محل زمین پینت بال پارک جنگلی شهید باهنر برگزار گردید.