اولین جلسه ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری ساعت 8 صبح مورخ 20/08/96 در محل استانداری تشکیل و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی و تصمیم گیری شد :
آقای دکتر نظام آبادی معاون پژوهشی دانشگاه شهید باهنر گزارشی از جلسات تشکیل شده و تصمیمات اتخاذ شده ارائه نمودند.
آقایان ؛ دکتر نظام آبادی ، دکتر مهرابی ، دکتر قنبرپور ، دکتر قوام ، دکترابراهیمی ،             دکتر پرداختی و مدیرکل آموزش و پرورش به عنوان دبیران کمیته ها، انتخاب شدند و قرار شد احکام آنها صادر شود.
قرار شد متولی برگزاری جشنواره" تجلیلی از پژوهشگران برتر دانشگاه " ، علوم پژشکی کرمان باشد که در تاریخ  07/09/96 در تالار " وحدت " دانشگاه شهید باهنر برگزار می گردد.
قرار شد دبیران کمیته های هفتگانه ، طبق شرح وظایف خود که در دستورالعمل آمده است ، وظایف محوله را انجام ،  و گزارش آن را در جلسه آینده ستاد ارائه نمایند.
مقرر گردید دستگاههایی که در نمایشگاهها شرکت می نمایند هزینه حضور خود را به ازای هر غرفه  مبلغ 500هزارتومان پرداخت نمایند.
هزینه های جشنواره به عهده متولی ، هزینه های دانشگاه به عهده شرکت کنندگان و هزینه جوائز به عهده دستگاه مربوط  به انتخاب شونده می باشد.